Posted by on 14 grudnia 2020

Gostyń, dn. 14 grudnia 2020 r.

W imieniu Zarządu zwołuję na dzień 5.01.2021 r., godz. 18.00, w salce GOK Hutnik, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ZIELONA KOHORTA.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie zebrania wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania;
  2. Przerwa celem umożliwienia Komisji Rewizyjnej odbycia zebrania oraz zapoznania się ze sprawozdaniami Zarządu;
  3. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2019;
  4. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2019;
  5. Przedstawienie oceny działalności Zarządu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu;
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu;
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
  9. Omówienie planu działania do końca 2020 r. i wstępnych założeń na rok 2021;
  10. Zamknięcie Zebrania.

Za Zarząd

Marcin Krawiec

Prezes

Posted in: Bez kategorii