Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu podpisana została umowa dot. otrzymania przez Stowarzyszenie Zielona Kohorta na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Powiatu Gostyńskiego dofinansowanie w wysokości 14 536,00 złotych związana z realizacją operacji w ramach działania 413 ?Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju? objętego PROW na lata 2007-2013 na projekt pt. „Budowa ścieżki przyrodniczo- historycznej” na ternie ZSR Grabonóg. Głównym projektantem oraz pomysłodawcom utworzenia ścieżki na terenie parku jest Pan Marcin Furman nauczyciel przedmiotów zawodowych zakresu architektury krajobrazu ZSR w Grabonogu. 

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie ścieżki dla potrzeb edukacji ekologicznej i historycznej ciągnącej się około 1000m pośród unikalnego parku na terenie ZSR Grabonogu. Realizowany projekt umożliwi mieszkańcom wsi, młodzieży szkolnej, turystom i pielgrzymom przybywającym do muzeum bł. Edmunda Bojanowskiego znajdującego sie na terenie parku ZSR w Grabonogu poznanie gatunków flory rosnącej w zabytkowym parku, zabiorów etnograficznych oraz zabytkowych maszyn rolniczych. Przybliżona zostanie również historia związana z osoba bł. Edmunda Bojanowskiego. 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje stworzenie tablic dydaktycznych i gatunkowych, które wykorzystywane będą do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej i historycznej. Trasa ścieżki uwzględnia dziesięć przystanków. Zaprojektowane na trasie ścieżki tablice edukacyjne, kierunkowe oraz tablice gatunkowe charakteryzujące wybrane gatunki roślin oraz elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, ławo – stoły nawiązywać będą swoim stylem do zabytkowego charakteru parku, usytuowane zostaną w miejscach najbardziej atrakcyjnych widokowo. Całe przedsięwzięcie ma stać się wzorem dla podobnych inicjatyw w zakresie zagospodarowania terenów zielonych. 

Materiały do pobrania