Posted by on 13 kwietnia 2015

Grabonóg, dn. 10 kwietnia 2015 r.

 

W imieniu Zarządu zwołuję na dzień 28.04.2015 r., godz. 17.00 w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ZIELONA KOHORTA na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Powiatu Gostyńskiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Zagajenie, wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania

2. Wybór nowych członków Komisji Rewizyjnej w związku z rezygnacją członków;

3. Przerwa celem umożliwienia Komisji Rewizyjnej w nowym składzie odbycia zebrania, podziału funkcji oraz zapoznania się ze sprawozdaniami Zarządu;

4. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2014;

5. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2014;

6. Przedstawienie oceny działalności Zarządu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;

7. Wnioskowanie przez Komisję Rewizyjną w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu

i udzielenia absolutorium członkom Zarządu;

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
Zarządu;

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu;

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu;

11. Przedstawienie przez Zarząd planowanych zmian w statucie Stowarzyszenia;

12. Wolne głosy na temat zaproponowanych zmian w statucie;

13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia zmian do statutu Stowarzyszenia;

14. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu kwestii związanych z planowanym uczestnictwem Stowarzyszenia w Związku Stowarzyszeń: Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”;

15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zostanie przez Stowarzyszenie Zielona Kohorta założycielem i członkiem Związku Stowarzyszeń: Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” oraz upoważnienie Zarządu do wyboru pełnomocnika do reprezentowania Stowarzyszenia we władzach Sieci;

17. Omówienie planu działania do końca 2015 r. i założeń na rok 2016

16. Zamknięcie Zebrania.

W przypadku braku quorum, kolejne zebranie odbędzie się w tym samym dniu  o godz. 17.15

Proszę o wniesienie w miejscu i terminie zebrania składki członkowskiej za rok 2015 w wysokości 17 zł.

Za Zarząd

Przemysław Pawlak

Prezes

Posted in: Bez kategorii