Posted by on 4 kwietnia 2016

Grabonóg, dn. 4 kwietnia 2016 r.

W imieniu Zarządu zwołuję na dzień 19.04.2016 r., godz. 17.00 w Zespole Szkół Rolniczych w  Grabonogu (nowy pawilon), Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ZIELONA KOHORTA na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Powiatu Gostyńskiego.

Porządek obrad:

 1. Zagajenie, wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
 2. Przerwa celem umożliwienia Komisji Rewizyjnej odbycia zebrania oraz zapoznania się ze sprawozdaniami Zarządu;
 3. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2015;
 4. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2015;
 5. Przedstawienie oceny działalności Zarządu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego
  Zarządu;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania członkostwa honorowego
 10. Omówienie planu działania do końca 2016 r. i wstępnych założeń na rok 2017
 11. Zamknięcie Zebrania.

Proszę o wniesienie w miejscu i terminie zebrania składki członkowskiej za rok 2016 w wysokości 30 zł.

Za Zarząd

Przemysław Pawlak

Prezes

Posted in: Bez kategorii